مشارکت با ابرار مدرن

نوآوری و خلاقیت و هیجان و تلاش و پشتکار از ویژگی های یک شرکت خلاق است. 

اگرچه پایه و شالوده اصلی یا به عبارتی سرمایه غالب شرکت های فناوری است با این حال باید اذعان نمود که بدون تأمین مالی کافی، این دسته از شرکت ها به نتیجه مطلوب نخواهند رسید، به طوری که کمبود سرمایه گذاری عامل اصلی شکست بسیاری از این شرکت ها می باشد. مطالعات در مورد تأمین سرمایه شرکت ها در ایران نشان می دهد که روش های تأمین مالی متنوعی نظیر مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، قرارداد سَلف، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه در خصوص این شرکت ها وجود دارد و هر یک نیز به نوبه خود نقش مهمی را در ساختار کلان تأمین مالی شرکت های مورد نظر ایفا می کنند؛ اما در میان این روش ها مهم ترین منبع تأمین سرمایه شرکتها که کشورهای توسعه یافته حدود نیم قرن از آن بهره می گیرند، سرمایه گذاری مخاطره پذیر است که هم اکنون صندوق هایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق پژوهش و فناوری استانی، صندوق توسعه فناوری های نوین به انجام آن اقدام می نمایند.

شبکه های اجتماعی

YouTube
Instagram
Telegram
Medium
Vkontakte

ثبت درخواست مشارکت